Είστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ηλεκτρονικό Αποθετήριο Ανοικτών Δεδομένων για την ανάδειξη καλών πρακτικών, πολιτικών και δράσεων σχετικά με την κλιματική αλλαγή» (80786- Ε.Υ. Μ.ΚΟΡΝΑΡΟΣ) (11/02/2020)

Μήνυμα προειδοποίησης

Submissions for this form are closed.